Menu

banner2

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предметът на дейност на фирмата е опреден в устава на дружеството и е обнародван в Търговския регистър.
Защитата на личните данни на всеки клиент, доставчик или най-общо контрагент е от изключителна важност. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни средства за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни.
Политиката по защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.
Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“?:
„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт - местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.
„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Ние събираме следните Лични данни като част от нашите услуги:
данни за регистрация в платформата (име, фамилия, лична парола за достъп до профила, възраст, пол, телефон, E-mail, образование, професия); Посочените данни се използват за качествено предоставяне на предлаганите на платформата услуги свързани с професионалното ориентиране и кариерното консултиране, планиране на лични консултации и др.
Защо обработваме Вашите лични данни:
Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на законоустановени функции обслужване на клиенти и контрагенти на фирмата, както и при работата на фирмата по проекти на национално и международни ниво.
Ние използваме и обработваме Лични данни за някоя от следните цели:
провеждане на регистрационния процес на клиента (вкл. на децата) в Центъра;
предлагане и използване на съпътстващи стоки и услуги;
рекламиране и маркетинг на нашите услуги чрез социални платформи, маркетингови кампании и др.;
съхраняване и управление на вашите данни;
анализи с цел подобряване и персонализиране на нашите Услуги;
вътрешно счетоводство и контрол на качеството
вътрешен и външен одит в предвидените от законодателството случаи
Принципи, от които се ръководим и които спазваме:
Личните данни не се събират самоцелно и без ограничение. Стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.
Може да споделяме и разкриваме Лични данни със следните получатели ("Получатели"):
доверени доставчици на услуги от трети страни, които: a) ни помагат в нашите бизнес операции и маркетинг кампании; б) съхраняват или обработват информация от наше име; или в) извършват изследвания и анализи по отношение на нашите услуги;
одитори на нашите бизнес процеси и потенциални купувачи или инвеститори;
национални и европейски институции, които финансират дейности по проекти на фирмата и които за целите на отчитането могат да събират информация (като например списъци, протоколи, меморандуми и други) съдържащи лични данни на участниците в тези проекти и дейности.
Може също така да използваме и разкриваме лични данни, ако имаме добросъвестно убеждение, че разкриването на тази информацията е необходимо за:
спазване на приложимото законодателство;
прилагането на нашите политики и споразумения;
упражняването на нашите права за защита срещу правни искове;
опазването на собствеността или безопасността на нас или нашите ученици сътрудничество с правоприлагащите органи.
Съхраняваме информацията, която събираме, толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставяме Услугите, да спазваме нашите правни задължения, за разрешаване на спорове и прилагане споразумения.
Какви са права на клиентите и контрагентите на фирмата по отношение на личните данни:
При събирането и обработването на лични данни клиентите и контрагентите имат право на:
Информация относно обработваните лични данни и достъп до събраните за Вас и вашата фирма лични данни;
Коригиране/попълване, ако данните са неточни/непълни - по Ваша инициатива или по наша инициатива;
Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна, при наличие на законови основания за това;
Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.
Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до Управителя в офиса на фирмата, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.
Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в законоустановените срокове.
Кога можем да разкрием Ваши лични данни:
Ние предприемаме мерки, за да осигурим достатъчна сигурност на услугите и личните данни. Използваме стандартните процедури и политики в бранша, които предотвратяват неразрешеното използване на лични данни. Въпреки че полагаме значителни усилия да защитим информацията, ние не гарантираме, че това ще предотврати незаконния достъп или експлоатацията на нашите Услуги, тъй като не можем да бъдем отговорни за такива актовете или последиците от тях.
Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона. Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.